MH Zorgt

Advies en voorlichting bij langdurige zorg en intensieve terminale zorg

Klachten Reglement 

MH Zorgt is aangesloten bij www.klachtenregeling.nl. Wanneer u een klacht heeft en u deze niet met mij persoonlijk kunt of wenst te bespreken kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van https://www.klachtenregeling.nl/ 

Het volledige klachtenreglement kunt u hier downloaden:  Klachtenregelement.pdf


Privacy Reglement 

 MH zorgt voldoet aan de privacy richtlijnen zoals Privacy Zeker deze heeft voorgeschreven. Hier vindt u mijn privacy regelement:

Privacyreglement MHzorgt 
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
 
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van MHzorgt registreert; Reglement: dit privacyreglement; Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
1. Toelichting op het Reglement
 MHzorgt mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft MHzorgt de plicht om haar cliënten, contactpersonen van deze cliënten, zorgverleners, cursisten en zakelijke relaties:
op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door MHzorgt worden verwerkt; te melden wie de gegevens kunnen inzien; voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 MHzorgt vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft MHzorgt in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens MHzorgt expliciet om uw toestemming moet vragen.
 
2. De persoonsgegevens die MHzorgt gebruikt en het doel van het gebruik
 MHzorgt verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u cliënt wordt of bent van MHzorgt, als u contactpersoon bent van een cliënt, als u zorgverlener bent van een cliënt, als u cursist bent van MHzorgt, als u een zakelijke relatie bent van MHzorgt of als u via het contactformulier contact met ons opneemt. 
 MHzorgt verzamelt van haar cliënten: naam; adres; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum; BSN; medische gegevens. 
 MHzorgt verzamelt van contactpersonen van MHzorgt: naam; adres; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum; BSN; medische gegevens.  

MHzorgt verzamelt van overige contactpersonen: naam; telefoonnummer; e-mailadres. 

MHzorgt verzamelt van zorgverleners: naam; adres; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum; BSN; IBAN; AGB-code; KVK registratie.
MHzorgt verzamelt van haar cursisten: naam;  telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum; KVK registratie; V&VN inschrijving.
MHzorgt verzamelt van haar zakelijke relaties: naam; telefoonnummer; e-mailadres.
Deze gegevens stellen ons in staat om: de overeenkomst die klanten met MHzorgt sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; onze dienstverlening te kunnen leveren; klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is; onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
 MHzorgt verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de MHzorgt-organisatie, tenzij:  een wettelijk voorschrift dat verplicht; dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die MHzorgt met u heeft gesloten; u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 MHzorgt verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor MH zorgt worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door MHzorgt beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit: het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor MHzorgt om in te loggen in het digitale systeem; een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor MHzorgt ten aanzien van alle aan MHzorgt verstrekte persoonsgegevens; technische maatregelen door MHzorgt overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. MHzorgt  bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal MHzorgt zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 
5. Uw rechten als betrokkene
Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel. Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad. Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie. Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.  
 
Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar mhzorgt@outlook.com. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van MHzorgt.
 
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met MHzorgt en probeert MHzorgt er samen met u uit te komen.
 Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen. 
 Uiteraard zal MHzorgt ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
 Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van MHzorgt . 
 Privacyreglement MHzorgt versie december 2018